slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. راه فرعی چیست؟

    راه فرعی چیست؟

    قلب چهار حفره دارد.حفره های بالایی دهلیز راست و چپ و حفرات پایینی بطن راست و چپ نامیده می شوند. ضربان طبیعی قلب از دهلیز راست شروع شده و ضمن انتشار به دهلیز چپ  ازمسیر خاص هدایتی به بطن ها می رسد. اگر این ضربانها از راه اضافی دیگری به...

    ادامه مطلب....