slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

راه فرعی چیست؟

قلب چهار حفره دارد.حفره های بالایی دهلیز راست و چپ و حفرات پایینی بطن راست و چپ نامیده می شوند.

ضربان طبیعی قلب از دهلیز راست شروع شده و ضمن انتشار به دهلیز چپ  ازمسیر خاص هدایتی به بطن ها می رسد. اگر این ضربانها از راه اضافی دیگری به بطن ها منتقل شوند به آن راه فرعی یا WPW گفته می شود.

این افراد در معرض تند شدن های خطرناک ضربان قلب هستند و گاهی ضربان آنها به 300 در دقیقه می رسد که می تواند منجر به مرگ نگهانی یا سنکوپ شود.

تنها درمان قطعی برای این بیماری از بین بردن راه فرعی با ابلیشن خواهد بود.

درمان دارویی منجر به معالجه نمی شود.تنها مادامیکه بیمار دارو مصرف می کند خطر را کمتر می کند.